นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการนี้คุณยอมรับว่าได้เข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และต้องการที่จะยุติการใช้บริการ กรุณาอย่าดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการติดตั้ง การใช้งาน และการรับบริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Fixzy เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
1.1. "ฟิกซิ" ในสัญญานี้ หมายถึง "ฟิกซิ" ฟิกซิ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 599 ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
1.2. "ช่าง" ในสัญญานี้ หมายถึง บุคคล หรือ"ฟิกซิ"ที่ตกลงรับงานบริการซ่อมติดตั้ง และบำรุงรักษาผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ Fixzy
1.3. "ผู้ใช้บริการ" ในสัญญานี้ หมายถึง ผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา รวมไปถึงผู้ที่ต้องการรับบริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ Fixzy
1.4. "การบริการ" ในสัญญา หมายถึง การให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา และรายละเอียดการซ่อมติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ช่างที่เข้าร่วม และการให้บริการข้อมูลของช่างที่ตกลงรับงานซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาแก่ผู้ต้องการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา
1.5. "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ในสัญญานี้ หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ Fixzy ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
1.6. "เครดิต" หมายถึง การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ "ผู้ใช้บริการ" ต้องชำระให้กับ "ฟิกซิ" หากต้องการติดต่อ "ช่าง" ภายในแอพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ Fixzy

2. การคิดค่าบริการ
2.1. ทุกครั้งที่ "ผู้ใช้บริการ" ต้องการเลือกช่างเพื่อติดต่อให้เข้าบริการ ต้องจ่ายค่าบริการในการเลือกช่างโดยใช้ "เครดิต" ทั้งนี้การจ่ายค่าบริการในการเลือกช่างเพื่อติดต่อพูดคุยจะไม่รวมถึงค่าซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นจาก "ช่าง"
2.2. "ผู้ใช้บริการ" ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการที่เกิดจากการให้ซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษาที่ได้ตกลงกับ "ช่าง" หรือ จ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่น Fixzy
2.3. "ฟิกซิ" ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจาก "ผู้ใช้บริการ" ผ่านทาง "ช่าง"

3.ความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ"
3.1. "ผู้ใช้บริการ" ยอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ในการซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาทรัพย์สิน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของ "ฟิกซิ" ในสถานะเจ้าของทรัพย์สิน หรือในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของทรัพย์สิน
3.2. "ผู้ใช้บริการ" ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

4.ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของ "ช่าง"
4.1. "ช่าง" มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย
4.2. "ช่าง" มีหน้าที่ทำตามข้อตกลงต่างๆที่ได้ยืนยันกับ "ผู้ใช้บริการ"
4.3. "ช่าง" จะไม่รับผิดชอบต่อการหาย หรือ ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ "ช่าง"
4.4. "ช่าง" จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือ ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่นนอกจาก "ช่าง"
4.5. "ช่าง" จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบ หรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม

5.ขอบเขตการรับผิดชอบ
5.1. "ฟิกซิ" ทำการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Fixzy ที่ดีที่สุด เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพผ่านทางมือถือและเว็บไซต์ของ "ผู้ใช้บริการ"
5.2. "ฟิกซิ" ไม่สามารถรับประกันความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
5.3. "ฟิกซิ" ไม่สามารถรับประกันคุณภาพของบริการ ความแม่นยำของข้อมูลในการให้บริการ และคุณภาพของ "ช่าง" ที่อยู่ในสัญญาของเราได้
5.4. "ฟิกซิ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้อง หรือ มีผลสืบเนื่องมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณ ถึงแม้ว่า "ฟิกซิ" และตัวแทนของ "ฟิกซิ" จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในความเสียหายนี้มาก่อนล่วงหน้า
5.5. "ฟิกซิ" จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ "ฟิกซิ" เป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้ให้บริการงานซ่อม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ "ช่าง" ที่จะใช้บริการกับ "ผู้ใช้บริการ" และขึ้นอยู่กับ "ผู้ใช้บริการ" ที่จะยอมรับการบริการจาก "ช่าง" ดังกล่าวหรือไม่ บริการของ "ฟิกซิ" คือการเชื่อมโยง "ผู้ใช้บริการ" กับ "ช่าง" เพื่อให้บริการด้านข้อมูลระหว่าง "ช่าง" กับ "ผู้ใช้บริการ" ดังนั้น "ฟิกซิ" จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำและ / หรือการละเว้นของ "ช่าง" ในการเข้าดำเนินงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใดๆให้กับ "ผู้ใช้บริการ"
5.6. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

6.ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว
6.1 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของ"ผู้ใช้บริการ"

"ฟิกซิ"จะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับ"ผู้ใช้บริการ" เมื่อ"ผู้ใช้บริการ"สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด "ผู้ใช้บริการ"อาจนำข้อมูลของ"ผู้ใช้บริการ"จาก Facebook, Line, Apple หรือ Google เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดย"ฟิกซิ"จะใช้ชื่อของ"ผู้ใช้บริการ"เพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของ"ผู้ใช้บริการ"เพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่"ผู้ใช้บริการ"พักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของ"ผู้ใช้บริการ"เพื่อติดต่อ"ผู้ใช้บริการ" ในการนี้ "ผู้ใช้บริการ"ตกลงให้ความยินยอม"ฟิกซิ"ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ"ผู้ใช้บริการ"ในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ "ฟิกซิ"จะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดย"ผู้ใช้บริการ"สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ "ฟิกซิ"ขอสงวนสิทธิในการติดต่อ"ผู้ใช้บริการ"ในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหา"ผู้ใช้บริการ"ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ"ฟิกซิ"อาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่"ผู้ใช้บริการ"อยู่ วันเดือนปีเกิดของ"ผู้ใช้บริการ" และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ"ผู้ใช้บริการ"
6.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของ"ผู้ใช้บริการ"

เว็บไซต์สามารถให้บริการได้สะดวกมากขึ้น ถ้า"ผู้ใช้บริการ"บอกสถานที่ปัจจุบันของ"ผู้ใช้บริการ" (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) "ฟิกซิ"จัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของ"ผู้ใช้บริการ" ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของ"ผู้ใช้บริการ"กับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่า"ผู้ใช้บริการ"ให้ความยินยอมกับ"ฟิกซิ"ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของ"ผู้ใช้บริการ" อย่างไรก็ตาม ถ้า"ผู้ใช้บริการ"ต้องการปกปิดข้อมูลนี้"ผู้ใช้บริการ"สามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของ"ผู้ใช้บริการ"ได้

6.3 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

"ผู้ใช้บริการ"ตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า "ฟิกซิ"จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของ"ผู้ใช้บริการ"โดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่"ผู้ใช้บริการ"ดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่"ผู้ใช้บริการ"ติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของ"ผู้ใช้บริการ" เป็นต้น "ฟิกซิ"ใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ "ฟิกซิ"ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ"ผู้ใช้บริการ" เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์

6.4 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หาก"ผู้ใช้บริการ"ซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ "ผู้ใช้บริการ"ตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่"ฟิกซิ"ในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของ"ผู้ใช้บริการ" ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับ"ฟิกซิ"บุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของ"ผู้ใช้บริการ" (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

6.5 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

"ฟิกซิ"อาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ "ผู้ใช้บริการ"ตกลงและให้ความยินยอมแก่"ฟิกซิ"ในการนำข้อมูลของ"ผู้ใช้บริการ" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่"ผู้ใช้บริการ"อาศัย วันเดือนปีเกิดของ"ผู้ใช้บริการ" และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ"ผู้ใช้บริการ" ในบางกรณี"ฟิกซิ"อาจจะติดต่อ"ผู้ใช้บริการ"ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

6.6 สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

"ฟิกซิ"อาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้แก่"ฟิกซิ"แม่ "ฟิกซิ"ย่อย "ฟิกซิ"ร่วมทุน หรือ"ฟิกซิ"อื่นที่เป็น partner กันกับ"ฟิกซิ" ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

6.7 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

"ฟิกซิ"สงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของ"ฟิกซิ" "ฟิกซิ"อาจเปิดเผยข้อมูลของ"ผู้ใช้บริการ"ต่อบุคคลที่สาม หาก"ฟิกซิ"เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (2) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของ"ฟิกซิ" (3) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (4) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของ"ฟิกซิ"และสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น (5) กรณีอื่นใดตามที่"ฟิกซิ"เห็นสมควร

7.อื่น
7.1. "ฟิกซิ" อาจจะทำการแก้ไขเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ โดยจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.fixzy.net
7.2. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย
7.3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเสนอคดีต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสิน
"ฟิกซิ" ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

8.กฎการใช้งาน
8.1. คุณจะไม่ใช้ หรือ ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมาย
8.2. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการส่งโฆษณาทางอีเมล หรือส่งสแปมทางอีเมล
8.3. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการกระทำใดๆที่เป็นการติดตาม ข่มขู่ หรือทำลายบุคคลอื่น
8.4. คุณจะไม่ดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการรบกวน หรือทำลายระบบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์นี้
8.5. คุณจะไม่ทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ตลอดการใช้งานซอฟต์แวร์นี้
8.6. คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ในชื่อของคนอื่นหรือในฐานะคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

9.การส่งเสริมการขาย
"ฟิกซิ" ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา หรือเลิกการส่งเสริมการขายโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า